ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى تىزىملىكى
ئابدۇسىدىق (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇشاكىر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇشاھىت (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇشەرەپ (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇش (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇشەيخ (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇشۇر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇشۈكۈر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇشىر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇغاپپار (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇغازى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇغايىپ (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇغەنى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇغۇپۇر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇغۇلام (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇغۇناق (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇقابىز (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇقابىل (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇقادىر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇقارى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)