ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى تىزىملىكى
ئابا (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابابەكرى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئاباتئاي (ئاياللارنىڭ ئىسمى)
ئابات (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئاباجى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئاباراقارى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئاباق (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابام (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابامبەگ (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابامئۇلۇغ (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابەك (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابباسە (ئاياللارنىڭ ئىسمى)
ئابباس (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇئالىم (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇئامىر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇئامىل (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇئەسەت (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇئەلا (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇئەلى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇئەۋۋەل (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)