ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى تىزىملىكى
ئابدۇبارى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇباسىت (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇباقى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇبايىز (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇبەدا (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇبەرنا (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇبەسىر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇبەشەر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇبەشىر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇبەننا (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇبىلال (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇپازىل (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇپاشا (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇپايىز (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇپەتتار (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇپەرمان (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇتالىپ (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇتاھا (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇتاھىر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇتاۋاپ (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)