ئۇيغۇر كىشى ئىسىملىرى تىزىملىكى
ئابدۇسادام (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسادىق (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسالامەت (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسالام (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسالىھ (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇساۋۇت (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسايىت (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسەبەر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسەلىم (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسەمەت (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسەمەر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسەمى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسەنەم (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسەئىت (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسەيپى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسەيدى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسوبۇر (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسۇپى (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسۇلۇك (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)
ئابدۇسۈننەت (ئەرلەرنىڭ ئىسمى)